និតិរដ្ឋមានន័យដូចម្ដេច?

ចម្លើយ

និតិរដ្ឋមានន័យថាជាប្រទេសដែលប្រកាន់ឬយកច្បាប់ជាធំ។ មានលក្ខណះសម្គាល់៤យ៉ាង៖

១. រដ្ឋអំណាចមានគតិយុត្តិធម៌

២. អនុវត្តច្បាប់គិតពីសិទ្ធពលរដ្ឋ

៣. មានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

៤. មានទំនួលខុសត្រូវ។