តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតឡើងដោយរបៀបណា?

ចម្លើយ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតឡើងដោយប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស។ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសរបស់ខ្លួន ពោលគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមរយ:ការបោះឆ្នោតជាសលក គឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្រ្ដ។ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្រ្ដ យើងសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលមួយកើតឡើងតាមការទទួលសេចក្ដីទុកចិត្ដពីសភាតំណាងរាស្រ្ដ(រដ្ឋសភា)។កាលបើរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតទុកចិត្ដហើយនោះព្រះមហាក្សទ្រងចេញព្រះរជក្រឹត្រតែងតាំគណ:រដ្ឋមន្រ្ដីទាំងមូលយោងតាមមាត្រា ១១៩ ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ។