ចូរធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីបញ្ចសីលឬសីល ៥និងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ?

ចម្លើយ

ខាងក្រោមនេះជាការផ្គូផ្គងរវាងបញ្ចសីល ឬសីល៥និងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ

ក. បញ្ចសីល ឬសីល ៥

  • បាណា : វៀរចាកការសម្លាប់ជីវិត
  • អទិន្ទា  : វៀរចាកការលួចទ្រព្យអ្នកដទៃ
  • កាមេ   : វៀរចាកការប្រព្រឹត្តខុស
  • មុសា   : វៀរចាកការពោលពាក្យកុហក់ ញុះញង់ បង្កាច់ បង្ខូច
  • សុរា    : វៀរចាកការសេពគ្រឿងស្រវឹង ។

ខ. សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ

  • សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត
  • សិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិ
  • សិទ្ធិការពារមិនឱ្យគេយកធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះ(ទាសីតណ្ហ)
  • សិទ្ធិទទួលពត៌មានពិត ឬសិទ្ធិមានសេចក្តីថថ្លៃថ្នូរ សិទ្ធិមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
  • សិទ្ធិមានសន្តិសុខ សង្គមនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន កាតព្វកិច្ចចំពោះសហគមន៍ ។