តើសង្រ្គាមជាអ្វី

២១៣
ថ្ងៃសុក្រ ខែសីហា ១៨ ២០២៣
QB1 FF

ចម្លើយ

avatar

Yura Vandy

សង្រ្គាម គឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមមួយ និងក្រុមមួយទៀតដែលមានអាវុធក្នុងដៃ។

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.