តើអ្វីទៅជាធនធានធម្មជាតិ?

៣៨៣១
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែមេសា ២៤ ២០២២
SINAT SOEURN

ពាក្យទាក់ទង

ធនធានធម្មជាតិ

ចម្លើយ

avatar

Yura Vandy

ធនធានធម្មជាតិ គឺជាធនធានដែលយកចេញពីផែនដីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមនុស្ស ហើយអាចកើតឡើដោយឯកឯងពីធម្មជាតិ។

ធនធានធម្មជាតិមានពីរគឺ ធនធានធម្មជាតិកើតឡើងវិញ និងធនធានធម្មជាតិមិនកើតឡើងវិញ។

KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.