តើអ្វីទៅជាធនធានធម្មជាតិ?

១២៤៨
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែមេសា ២៤ ២០២២
SINAT SOEURN

ចម្លើយ

avatar

Yura Vandy

ធនធានធម្មជាតិ គឺជាធនធានដែលយកចេញពីផែនដីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមនុស្ស ហើយអាចកើតឡើដោយឯកឯងពីធម្មជាតិ។

ធនធានធម្មជាតិមានពីរគឺ ធនធានធម្មជាតិកើតឡើងវិញ និងធនធានធម្មជាតិមិនកើតឡើងវិញ។

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.