តើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្តអាណត្តិទី៦នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃណាខែណា?

ចម្លើយ

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្តអាណត្តិទី៦នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ៖

ថ្ងៃទី២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨៕