តើប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្មីអាណត្តិទី៤មានឈ្មោះអ្វី?

ចម្លើយ

ប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្មីអាណត្តិទី៤មានឈ្មោះ៖

សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ៕