តើប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្មីអាណត្តិទី៤មានឈ្មោះអ្វី?

ប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្មីអាណត្តិទី៤មានឈ្មោះ៖

សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ៕

១៣២៥
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែឧសភា ០៥ ២០១៨

ពាក្យទាក់ទង

ចម្លើយ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.