តើទន្លេណាដែលមានលក្ខណះហូរត្រឡប់?

ចម្លើយ

ទន្លេដែលមានលក្ខណះហូរត្រឡប់គឺទន្លេសាប៕