តើទន្លេណាដែលមានលក្ខណះហូរត្រឡប់?

ទន្លេដែលមានលក្ខណះហូរត្រឡប់គឺទន្លេសាប៕

១២៨១
ថ្ងៃសុក្រ ខែឧសភា ១៨ ២០១៨

ពាក្យទាក់ទង

ចម្លើយ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.