តើរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះច្រកល្អៀងស្ថិតនៅខេត្តណានៃប្រទេសកម្ពុុជា?

ចម្លើយ

រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះច្រកល្អៀងស្ថិតនៅខេត្តណានៃប្រទេសកម្ពុុជាគឺខេត្តពោធិ៍សាត់៕