តើប្រាសាទយាយព័ន្ធស្ថិតនៅខេត្តណានៃប្រទេសកម្ពុជា?

ចម្លើយ

ប្រាសាទយាយព័ន្ធស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំនៃប្រទេសកម្ពុជា៕