តើវិហារសសរមួយរយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណា?

ចម្លើយ

វិហារសសរមួយរយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះ៕