តើរមណីយដ្ឋានឆ្នេរអូត្រេសស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណា?

ចម្លើយ

រមណីយដ្ឋានឆ្នេរអូត្រេសស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ៕