តើភ្នំឧត្តង្គស្ថិតនៅខេត្តណានៃប្រទេសកម្ពុជា?

ចម្លើយ

ភ្នំឧត្តង្គស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជា៕