តើរមណីដ្ឋានបឹងកំពីងពួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណានៃប្រទេកម្ពុជា?

ចម្លើយ

រមណីដ្ឋានបឹងកំពីងពួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៃប្រទេកម្ពុជា៕