ចូលរៀបរាប់ពីរង្វាស់រង្វល់របស់ខ្មែរ?

ចម្លើយ

ក. រង្វាស់ប្រវែង

១២ ធ្នាប់ = ១ ចំអាម
២ ចំអាម = ១ ហត្ថ
១ ព្យាម = ៤ ហត្ថ
២០ ព្យាម = ១ សិន
៤០០ សិន = ១ យោជន៍ 
 

ខ. រង្វាស់ចំណុះ (ស្រូវ)

១ កន្តាំង = ២ កូនល្អី
១ តៅ = ២ កន្តាំង
១ ថាំង = ២ តៅ
 

គ. រង្វាស់ទម្ងន់

១ ជី = ១០ ហ៊ុន
១ ដំឡឹង = ១០ ជី
១ នាលិ = ១៦ ដំឡឹង (៦០០ក្រាម)
១ ចុង = ៥០ នាលិ (៣០ គ.ក្រ)
១ ហាប = ២ ចុង
 

ឃ. រង្វាស់ផ្លែឈើ

១ ដំប = ៤ ផ្លែ
១ ឡូ = ៣ ដំប (១២ ផ្លែ)
១ ផ្លូន = ១០ ដំប (៤០ ផ្លែ
១ ស្លឹក = ១០ ផ្លូន (៤០០ ផ្ឡែ)
១ ហាប = ២ ចុង
 

* ១ តៅ = ១៥ គីឡូក្រាមចំពោះអង្ករ , ១០ ទៅ ១២ គីឡូក្រាមចំពោះស្រូវុ
* ១ យោជន៍ = ១៦ គីឡូម៉ែត្រ
* ១ ជី = ៣.៧៥ ក្រាម