ចូររៀបរាប់អំពីសីលប្រាំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនារួចធ្វើការប្រៀបធៀបសីលនីមួយៗ នៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ចម្លើយ

ក. បញ្ចសីល ឬសីល៥

 • បាណា : វៀរចាកការសម្លាប់ជីវិត
 • អទិន្ទា  : វៀរចាកការលួចទ្រព្យអ្នកដទៃ
 • កាមេ    : វៀរចាកការប្រព្រឹត្តខុស
 • មុសា    : វៀរចាកការពោលពាក្យកុហក់ ញុះញង់ បង្កាច់ បង្ខូច
 • សុរា    : វៀរចាកការសេពគ្រឿងស្រវឹង ។

ខ. សិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

 • មាត្រា ៣២ :ជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពនិងមានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន
 • មាត្រា ៤៤ : ជនណាក៏ដោយមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទោះជាសមូហភាពក្តី
 • មាត្រា ៤៦ :អំពើលក់ដូរមនុស្សអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកពេស្យាកម្មនិងអំពើអាសអាភាសដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នារីត្រូវហាមឃាត់
 • មាត្រា ៤១ : ប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាន សេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយសេរីភាពខាងការប្រជុំ
 • មាត្រា ៣៨ : ច្បាប់រ៉ាប់រងមិនឱ្យមានការរំលោភបំពានលើរូបរាងបុគ្គលណាមួយ
 • មាត្រា ៤៨ : សិទ្ធិបានត្រូវទទួលការគាំពារក្នុងស្ថានការណ៍មានសង្គ្រាម និងការពារប្រឆាំងនឹងអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ច រីកាមគុណលើកុមារ
 • មាត្រា ៣១ : ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុនច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាព និងករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់
 • មាត្រា ៦៤ : រដ្ឋហាមឃាត់ និងផ្តន្ទាទោសដល់ជនណាដែលនាំចូល ផលិត លក់ដូរគ្រឿងញៀនទំនិញក្លែងក្លាយ ។ ល ។