ដូចម្ដេចដែលហៅថាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយម?

ចម្លើយ

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបែបខេមរនិយម មានន័យថា ជាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ដែលលើកឡើងនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្មែរពិតៗ ។