តើ“យេនឌ័រ” ជាអ្វី ? ចូរអោយឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ ។

ចម្លើយ

យេនឌ័រ” គឺជាគោលគំនិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងការវិភាគលើតួនាទី ទំនួលខុសត្រូវ ឧបសគ្គ ឳកាស និងតំរូវការរបស់បុរសនិងស្រ្តីនៅគ្រប់បរិបទ (វិស័យ មជ្ឈដ្ឋាន ) ទាំងអស់ ។

ឧទាហរណ៍ ៖

  • ស្រ្តី និងបុរសអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀន វិស្វករ កម្មករ...
  • ស្រ្តី និងបុរសអាចមើលថែកូន និងមនុស្សចាស់..។