ដូចម្តេចហៅថា ការអនុវត្តសិទ្ធិ និងការគោរពសិទ្ធិ ?

ចម្លើយ

សិទ្ធិ ជាអំពើសព្វបែបយ៉ាង ដែលអាចធ្វើបានតែស្ថិតនៅក្រោមសីលធម៌ និងច្បាប់សង្គម ។

  • ការគោរពសិទ្ធិ គឺការមិនធ្វើអ្វី អោយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃ ។
  • ការអនុវត្តសិទ្ធិ គឺការធ្វើអ្វីៗ អោយស្របទៅតាមក្របខណ្ឌច្បាប់ និងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ។