ដូចម្តេចដែលហៅថា សករាជ ? ពុទ្ធសករាជ ? គ្រិស្គសករាជ ? មហាសករាជ ? ចុល្លសករាជ ?

ចម្លើយ

  • សករាជ ៖ គឺការកំនត់រាប់ឆ្នាំ តាមកាលតាំងពីយូរមកហើយដោយយកបុគ្គលអស្ចារ្យណាមួយមកកំណត់ ។
  • ពុទ្ធសករាជ ៖ ជាឈ្មោះសករាជមួយដែលរាប់ចំនួនថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់បរិនិញ្វនបានមយថ្ងៃមួយរៀងមក ។ (ប្រើអក្សរកាត់ ព.ស )
  • គ្រិស្តសករាជ ៖ ជាឈ្មោះនៃសករាជមួយ រាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូគ្រិស្តកើត គឺ៥៤៣ ឆ្នាំ ក្រោយពុទ្ធសករាជ ។ (ប្រើអក្សរកាត់ គ.ស) ។
  • មហាសករាជ ៖ សករាជធំកើតមុនចុល្លសករាជក្នុងរវាងពុទ្ធសករាជ៦២១ ។ (ប្រើអក្សរកាត់ ម.ស ) ។
  • ចុល្លសករាជ ៖ សករាជតូច រាប់ចាប់តាំងពីពុទ្ធសករាជ១១៨៣ ។