តើសីល ៥ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បានឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យយើងឃើញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ? ចូរពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃសីលនីមួយៗដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លឹមសារសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធ ។

ចម្លើយ

សីល ៥អត្ថន័យ សិទ្ធិមនុស្ស

  • បាណាតិចបាតាវេរមីណ គឺវៀរចាកការសម្លាប់ជីវិត សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត
  • អទិន្ទាទានាវេរមណី គឺវៀរចាកការលួចទ្រព្យគេ
  • កាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណី គឺវៀរចាកកាមកិច្ចខុសបវេណី សិទ្ធិរួមរស់ជាគ្រួសារ
  • មុសាវាទាវេរមណី គឺវៀរចាកការភូតកុហក សិទ្ធិបញ្ចេញមតិ ផ្តល់ទទួលព័ត៌មានពិត
  • សុរាមេរយៈវេរមណី គឺវៀរចាកការសេពសុរា សិទ្ធិរស់នៅថ្លៃថ្នូរ ។