តើ “ច្បាប់សញ្ជាតិ”មានន័យដូចម្ដេច ?

ចម្លើយ

“ច្បាប់សញ្ជាតិ”គឺជាច្បាប់សម្រាប់កំណត់ពូជពង្សត្រកូលជាតិកំណើតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមួយ ។