តើជនបរទេសដែលចាត់ទុកជា អន្តោប្រវេសន៍ជាជនដូចម្តេច ?

ចម្លើយ

ជនបរទេសដែលចាត់ទុកជា អន្តោប្រវេសន៍ជាអ្នកវិនិយោឯកជន គឺជនទាំងឡាយណាដែលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ដើម្បីស្នាក់នៅរយៈពេលយូរ ឬដើម្បីប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម សេវាឬកសិកម្ម។