តើអ្វីទៅជាមជ្ឈការ?

ចម្លើយ

មជ្ឈការគឺជាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចរដ្ឋបាលទាំងអស់ឪ្យស្ថិតលើអាជ្ញាធរកណ្ដាល ជាអ្នកសម្រេចគ្រប់ការងារទាំងអស់។