មូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំអោយយុវវ័យប្រឡូកក្នុងគ្រឿងញៀន?

ចម្លើយ

មានមួលហេតុពីរដែលនាំអោយយុវវ័យប្រឡូកជាមួយគ្រឿងញៀន៖

កត្តាខ្លួនឯង

  • ការចង់សាកល្បង ភាពភ្លើតភ្លើន ចង់សប្បាយ និងអស់សង្ឃឹមនឹងរឿងអ្វីមួយ
  • ការចូលចិត្តធ្វើតាមនណាម្នាក់ ឬតាមភាពយន្នវិដេអូ
  • អ្នកធ្វើការប្រើកំលាំងខ្លាំង ដូចជាកម្មកនេសាទ សំណង់ ឬអ្នករត់តាក់ស៊ី(ដោយយល់ថាថ្នាំងញៀនជួយលើកកំលាំង)។

កត្តាគ្រួសារ

  • ភាពក្រីក្រក្នុងគ្រួសារជាមួលហេតុដែលនាំអោយយុវវ័យចាកចោលពីផ្ទះស្វែងរកការងារធ្វើ ដែលអាចប្រឈមមុខជាមួយក្រុមអ្នកប្រើគ្រឿងញៀន និងអាចឈានទៅរកការប្រើគ្រឿងញៀនដោយខ្លួនឯងតែម្តង។
  • ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ឪពុកម្តាយ ដែលធ្វើអោយកូនខ្វះភាពកក់ក្តៅ ចាកចេញពីគ្រួសារទៅសេពគប់ជាមួយក្រុមប្រើគ្រឿងញៀន
  • គ្រួសារដែលមានអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារធ្វើអោយប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អារម្មណ៏ផ្លួវចិត្តរបស់កូនដែលជាកត្តនាំអោយប្រឈមមុខខ្លាំងជាមួយការប្រើគ្រឿងញៀន។