តើគំនិតទស្សនវិជ្ជា មានលក្ខណៈពិសេសប៉ុន្មានយ៉ាង? អ្វីខ្លះ? ចូរបញ្ជាក់គំនិតទាំងនោះ?

ចម្លើយ

គំនិតទស្សនវិជ្ជា មានលក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងគឺ ៖គំនិតរិះគិត
និង គំនិតអធ្យាស្រ័យ។

ក. គំនិតរិះគិត៖ ជាគំនិតដែលព្យួរទុកសិននូវវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីទុកពេលពិចារណា។ ជាគំនិតមួយ ដែលមិនទទួលស្គាល់ភ្លាមៗនូវការមួយដោយពុំបានគិតពិចារណានោះឡើយ។

ក. គំនិតអធ្យាស្រ័យ៖ ជាគំនិតដែលមិនចាត់ទុកថា មានតែខ្លួនម្នាក់ឯងទេដែលត្រូវ ហើយគំនិតគេឯងដទៃទៀតក៏ត្រូវដែរ ជាគំនិតដែលយកការពិចារណាឱ្យបានល្អិតល្អន់ មកដាក់ជាបញ្ហាចំបង មុននឹងធ្វើការវាយតម្លៃ