ផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់សញ្ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រាទី៣ ។ តើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេសទទួលបានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

តាមមាត្រាទី៣ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេសទទួលបានសិទ្ធិ ៖

  • ត្រូវបានរដ្ឋគាំពារតាមគ្រប់មធ្យោបាយការទូត
  • មិនអាចបាត់បង់សញ្ជាតិដោយឯកឯង ។