តើវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរសិក្សាទៅលើអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ

វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរសិក្សាទៅលើប្រវត្តិសាស្រ្ត ប្រពែណី ទំនៀមទម្លាប់ សាសនា ស្ថាបត្យកម្ម ចម្លាក់ សិល្បៈ ពិធីបុណ្យ ជំនឿ ការរស់នៅសង្គមជាដើម។ ការសិក្សាទៅលើវប្បធម៌និងអរិយធម៌មិនមែនគ្រាន់សិក្សាទៅលើសាសនា ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់នៅទេគឺយើងអាចសិក្សាទៅលើអ្វីបានទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។