តើឥទ្ធិពលឥណ្ឌាបានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជា?

ឥទ្ធិពលឥណ្ឌាបានបន្សល់ទុកនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជា៖

  • ភាសា៖ សំស្រឹ្កត និងបាលី
  • អក្សរ៖ បល្លវ ចាលុក្យ និងទេវានាគរី(រជ្ជកាលព្រះបាទយសោវម៌្មទី១)
  • អក្សរសិល្ប៖ រាមាយយណ មហាភារតយុទ្ធទសជាតក
  • សាសនា៖ ព្រាណ៍សាសនា និងព្រះពុទ្ធសាសនា
  • ស្ថាបត្យកម្ម៖ ប្រាសាទបុរាណ បដិមាករក្បាច់ចម្លាក់
  • របបគ្រប់គ្រង៖ ដឹកនាំបែបបិតាធិបតេយ្យ
  • ទ្រឹស្ដី៖ ស្ដេចចក្រពត្តិវាយយកប្រទេសតូចដាក់ជាចំណុះកេណ្ឌប្រជារាស្រ្ដជាដើម។
៥១៣
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែឧសភា ២៥ ២០២០

ពាក្យទាក់ទង

ចម្លើយ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.