តើប្រភេទល្ខោនអ្វីខ្លះ ដែលបានបាត់បង់? ហេតុអ្វី?

ល្ខោនដែលបានបាត់បង់មានដូចជា៖

   ល្ខោនបើកបទ
   ល្ខោនភ្លេងការ
   ល្ខោនតុក្កតា
   ល្ខោនចំរុះ
   ល្ខោនកំណាព្យ

មូលហេតុដែលនាំឱ្យបាត់បង់នូវប្រភេទល្ខោនទាំងនេះ ព្រោះដោយសារបំរែបំរូលសង្គម។ មានន័យថា ពីសម័យមួយទៅសម័យកាលមួយ ការនិយមពេញចិត្តរបស់មនុស្សកាន់តែប្លែកទៅៗ ម៉្យាងដោយសារការរីចំរើនខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ។ ដូច្នេះ ប្រភេទល្ខោនបុរាណទាំងនោះ ត្រូវបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាព ហើយក៏បាត់បង់បន្តិចម្តងៗដល់បាត់ខ្លួនតែម្តង

៨០៦
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែឧសភា ២៥ ២០២០

ពាក្យទាក់ទង

ចម្លើយ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.