តើប្រភេទល្ខោនអ្វីខ្លះ ដែលនៅមានគេសំដែងរាល់ថ្ងៃ?

ប្រភេទល្ខោនដែលនៅមានគេសំដែងរាល់ថ្ងៃមានដូចជា៖

   ល្ខោនបាសាក់
   ល្ខោនយីកេ
   ល្ខោនស្រមោល
   ល្ខោនអេប៉េ
   ល្ខោននិយាយ
   ល្ខោនមហោរី
   ល្ខោនខោល

៧១៧
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែឧសភា ២៥ ២០២០

ចម្លើយ

Tags

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.