តើប្រភេទល្ខោនអ្វីខ្លះ ដែលនៅមានគេសំដែងរាល់ថ្ងៃ?

ចម្លើយ

ប្រភេទល្ខោនដែលនៅមានគេសំដែងរាល់ថ្ងៃមានដូចជា៖

   ល្ខោនបាសាក់
   ល្ខោនយីកេ
   ល្ខោនស្រមោល
   ល្ខោនអេប៉េ
   ល្ខោននិយាយ
   ល្ខោនមហោរី
   ល្ខោនខោល