តើល្ខោនមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

តាមការស្រាវជ្រាវបានឱ្យដឹងថា ល្ខោនមានជាង២០ប្រភេទដូចជា៖

   ល្ខោនអាប៉េ
   ល្ខោនចាប៉ី
   រឿងនិទាន
   ល្ខោនបើកបទ
   ល្ខោនភ្លេងការ
   ល្ខោនតុក្កតា
   ល្ខោនចំរុះ
   ល្ខោនកំណាព្យ
   ល្ខោនគែន
   ល្ខោនពោលស្រី
   ល្ខោនមហោរី
   ល្ខោនប្រាមោទ្យ
   ល្ខោនខោល
   ល្ខោននិយាយ
   ល្ខោនយីកេ
   ល្ខោនសមោល...។

១៤២៤
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែឧសភា ២៥ ២០២០

ចម្លើយ

Tags

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.