តើគំរូរបស់លោកកូពែនិក​ និងគំរូរបស់លោកតេលមីអំពីសកលខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

គំរូរបស់លោកកូពែនិក និងគំរូលោកតូលេមីសកលខុសគ្នាត្រង់៖

 

  • លោកកូពែនិកៈ​ គាត់បានបង្កើតគំរូព្រះអាទិត្យនៅចំកណ្តាល  ដែលបានតម្រៀបទីតាំងគំរបស់រូភព  និងរបៀបធ្វើចលនារបស់វាជុំវិញ ព្រះអាទិត្យ​ គាត់ក៏ពន្យល់ពីចលនាដើរថយរបស់ភពអង្គារ និងកណត់ចម្ងាយពីភពទៅព្រះអាទិត្យបានដោយប្រើ រូបមន្តធរណីមាត្រ។
  • លោកតេលេមីៈ គាត់បានបង្កើតគំរូផែនដីនៅចំកណ្តាលប្រព័ន្ធមួយដែលមានភព និងតារាជាច្រើននៅជុំវិញ។ ភពធ្វើដំណើរនៅលើគន្លងរង្វង់ពី តូចទៅ ធំបន្តបន្ទាប់គ្នា។
១០
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែកញ្ញា ០៩ ២០២១
serey

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.