ហេតុអ្វីបានជាមានជំនោរ នឹងលំនាចទឹកសមុទ្រ?

បានជាមានជំនោរ​  និងលំនាចទឹក សមុទ្រ​​គឺបណ្តាលមកពីផែនដីមានទំនាញទៅលើព្រះអាទិត្យ  ហើយព្រះចន្ទក៏មានទំនាញមកពីផែនដីដែរ។

៩៣៧៥
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែកញ្ញា ១៦ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

ជំនោរលំនាច

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.