តើកម្លាំងទំនាញរវាងវត្ថុពីរ អាស្រ័យនឹងលក្ខណៈអ្វីខ្លះ?

កម្លាំងទំនាញរវាងវត្ថុពីរអាស្រ័យនឹងលក្ខណៈម៉ាសរបស់វត្ថុ នឹងចម្ងាយរវាងវត្ថុពីរ។

ថ្ងៃច័ន្ទ ខែកញ្ញា ១៣ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

កម្លាំងទំនាញ

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.