តើដំណើរពុកផុយមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចខ្លះទៅលើផ្ទៃផែនដី?

ដំណើរពុកផុយមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្ទៃផែនដី ដូចជា​ ធ្វើអោយមានការបាក់បែកជាបំណែកនៃសិលា ដី និងខនិជរបស់ផែនដីតាមរយៈដំណើរពុកផុយពីរប្រភេទគឺ ដំណើរពុកផុយមេកានិចនិង គីមី។

៤៤
ថ្ងៃពុធ ខែកញ្ញា ០៨ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

ផ្ទៃផែនដី

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.