តើទំនាញរក្សាភពមួយឲ្យធ្វើចលនានៅក្នុងគន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យដូចម្តេច?

ទំនាញរក្សាភពមួយឲ្យធ្វើ ចលនានៅក្នុងគន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យដោយសារកម្លាំងនិចលភពរបស់ភពនោះនិងច្បាប់ទំនាញសកល(ច្បាប់ទី៣ ញូតុន)​បញ្ជាក់ថាអង្គនីមួយៗនៅក្នុងសកលទាញគ្នាទៅវិញទៅមក។

ថ្ងៃច័ន្ទ ខែកញ្ញា ១៣ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

ទំនាញរក្សាភព

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.