ចូរកំណត់ន័យនៃពាក្យ « សេវាសង្គម » និង « សេវាមូលដ្ឋាន »។

កំណត់និយមន័យនៃពាក្យ

  • សេវាកម្មសង្គមៈ គឺជាអ្វីៗសម្រាប់បំរើឲ្យការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមមានដូចជា មន្ទីរពេទ្យសាលារៀន ផ្លូវគមនាគមន៍.... ។
  • សេវាកម្មមូលដ្ឋានៈ គឺជាអ្វីៗសម្រាប់បំរើឲ្យការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ មានដូចជាការស្នាក់ ទឹក អនាម័យ វត្ថុសម្រាប់ដុត សម្ភារៈប្រើប្រាស់... ។

ប្រភព:​ khsearch

១៣៥៤
ថ្ងៃពុធ ខែមករា ១៧ ២០២៤
sreylen kosal

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.