តើកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

៣៤៥១
ថ្ងៃពុធ ខែមិថុនា ០៨ ២០២២
Bun Chin

ចម្លើយ

avatar

Yura Vandy

កសិកម្មនៅកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈយថាផល។

 

សារៈសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺ៖

  1. ផ្តល់ការងារដល់ប្រជាកសិករមួយភាគធំ
  2. ផ្តល់ស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាជន
  3. ផ្តល់ផលិតផលដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុក និង​ដើម្បីនាំចេញ។
Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.