តើគំរូប្រព័ន្ធផែនដីនៅចំកណ្តាល និងគំរូប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅចំកណ្តាលគឺជាអ្វី?

គំរូប្រព័ន្ធផែនដីនៅចំកណ្តាលគឺជាជឿជាក់របស់ តារាវិទូជនជាតិក្រិច សម័យមុនថាផែនដីស្ថិតនៅចំកណ្តាលសកល។ ​ប្រព័ន្ធគំរូនេះពន្យល់ ភពទាំងឡាយ​និងតារកំពុងវិលជុំវិញផែនដី។

ចំនែកគំរូប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅចំកណ្តាលគឺ តារាវិទូខ្លះដែលពុំជឿថា ប្រព័ន្ធផែនដីនៅចំកណ្តាល ដោយសារគាត់យល់ថាផែនដី និងភពដទៃទៀតធ្វើដំណើរជុំវិញប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។​

២០
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែកញ្ញា ០៩ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

ផែនដីព្រះអាទិត្យ

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.