នៅពេលយានអវកាសហោះនៅក្នុងគន្លងយើងឃើញអវកាសយានិកអណ្តែតពេលពួកគេធ្វើការ។​ មនុស្សជាច្រើន និយាយថាមជ្ឈដ្ធាននោះគ្មានទំនាញ។ តើមតិនេះត្រឹមត្រូវឬទេ?ចូរពន្យល់ពីរមូលហេតុរបស់គេ។

នៅពេលយានអវកាសហោះ​ នៅក្នុងគន្លងយើងឃើញអវកាសយានិកអណ្តែតពេលពួកគេធ្វើការ។ មនុស្សជាច្រើននិយាយថាមជ្ឈដ្ធាននោះគ្មានទំនាញ​ ។​ មតិនេះពិតជាត្រឹមត្រូវ​ ព្រោះតែអវកាសយានិកគ្មានទម្ងន់ដោយសារគ្មានទំនាញ។

៥៥៨
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ១៤ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

អវកាសយានិក

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2022 Khmernokor. All rights reserved.