បើសិនអ្នកមានសិលាប្រែកំណើតពីរ មួយក្រាមហ្គាណែត ហើយមួយទៀតមានក្រាមក្លរីត។​តើសិលាមួយណាកើតឡើងនៅជម្រៅជ្រៅជាងគេ?ចូរពន្យល់។

បើសិនអ្នកមានសិលាប្រែកំណើតពីរ​ មួយមានក្រាមហ្គាណែត ហើយមួយទៀតមានក្រាមក្លរីត។ សិលាដែលកើតឡើងនៅជម្រៅជ្រៅជាងគេ គឺសិលាហ្គាណែត​ ដោយសារសិលាហ្គាណែតកើតឡើង មកពីផ្សំចូលគ្នារវាងកាល់សុីត ក្វាត​ និង អេម៉ាទីត ធ្វើវាឲ្យមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងសិលាដែលមានផ្ទុកតែក្លរីត។

៨៤
ថ្ងៃពុធ ខែកញ្ញា ០៨ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

សិលាប្រែកំណើត

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.