តើព្រះរាជាអង្គណាខ្លះឡើងសោយរាជ្យ ក្រោយការបែកបាក់បន្ទាយលង្វែក រហូតដល់ការកសាងករាជធានីឧដុង្គ?

ព្រះរាជាដែលឡើងសោយ​រាជ្យ​ ក្រោយការបែកបាក់បន្ទាយលង្វែករហូតដល់ការកសាងរាជធានីឧដុង្គមាន៖

  • ព្រះបាទរាមាជើងព្រៃ ( ១៥៩៤,៩៥គ.ស )
  • ព្រះបាទពញាតន់ ( ១៥៩៦,៩៩គ.ស )
  • ព្រះបាទពញាអន ( ១៥៩៩,១៦០០គ.ស )
  • ព្រះបាទពញាញោម (  ១៦០០,០៣ គ.ស ) ឮ
  • ព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ ( ១៦០៣,១៨គ.ស )
  • ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី២ ( ១៦១៨,២៨ គ.ស )

រាជធានីឧដុង្គកសាងនៅឆ្នាំ ១៦២០ គ.ស ។​

១៧១៧
ថ្ងៃអង្គារ ខែមីនា ០៨ ២០២២
sreylen kosal

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.