តើមូលដ្ឋានទ្រទ្រង់អភិវឌ្ឍសិល្បៈខ្មែរនោះគឺអ្វីខ្លះ? ចូរបង្ហាញ។

មូលដ្ឋានទ្រទ្រង់អភិវឌ្ឍសិល្បៈខ្មែរនោះគឺ៖

  • មូលដ្ឋានភូមិសាស្ត្រ
  • មូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រ
  • មូលដ្ឋានសាសនា។ 

ប្រភព: khsearch

១៤០៧
ថ្ងៃពុធ ខែមករា ១៧ ២០២៤
sreylen kosal

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.