តើលោកកាលីឡេអូបានរកឃើញអ្វីខ្លះ​ ដែលគាំទ្រដល់គំរូព្រះអាទិត្យនៅចំកណ្តាល?តាមរយៈឧបករណ៍ឈ្មោះអ្វី?

ដើម្បីគាំទ្រដល់គំរូព្រះអាទិត្យនៅចំណ្តាលលោកកាលីឡេអូបាន រកឃើញព្រះចន្ទ៤ធ្វើដំណើរជុំវិញ ភពព្រហស្បត្តិ៍រួចគាត់បញ្ជាក់ថាគ្រប់អង្គទាំងអស់មិនសុទ្ធ តែធ្វើដំណើរជុំវិញភពផែនដីទេ។​ ក្រៅពីនេះគាត់បានសង្កេតមើលកាឡាក់សុីមីគីវេ​ និងបានរកឃើញថានៅមានតារផ្សេងទៀតនៅក្នុងសកល។ តាមរយៈឧបករណ៍ ឈ្មោះ តេឡេទស្សន៍។

ថ្ងៃសុក្រ ខែកញ្ញា ១០ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

លោកកាលីឡេអូ

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.