គេចាត់ថ្នាក់សិលាកម្ទេចកំណក្លាស្ទិច និង សិលាកម្ទេចកំណគីមីដោយផ្អែកលើវាយភាពនិងសមាសធាតុផ្សំ តើលក្ខណៈមួយណាដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗ ?ចូរពន្យល់។

គេចាត់ថ្នាក់សិលាកម្ទេចកំណក្លាស្ទិច និង សិលាសមាសធាតុផ្សំ ហើយលក្ខណៈដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗគឺសិលាក្លាស្ទិច​ផ្សំឡើងពីបំណែកផ្សេងៗនៃសិលានិង រ៉ែ ព្រោះសិលានេះកើតពីបង្ខាំជាប់គ្នារបស់ខ្សាច់ និង ក្រួស។  សិលាកម្ទេចកំណគីមីកើតឡើងពីសូលុយស្យុងរ៉ែ និងទឹក ព្រោះតាមរយៈទឹកភ្លៀងហូរចូលសម្រុទយឺតៗ វារលាយសារធាតុខ្លះនៃសិលា ហើយផ្សំឡើងពីកាល់ស្យូមកាបូណាត ឬរ៉ែកាល់សុីត។

១១០
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ០៧ ២០២១
serey

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.