តើវដ្តទឹកមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះ ទៅលើវដ្តជីវភូគព្ភគីមី?​

វដ្តទឹកមានឥទ្ធិពលទៅលើ​ វដ្តជីវភូគព្ភគីមីដូចជា៖

  • លំហូរទឹកលើដី  និងក្នុងមានតួនាទីដឹកនាំអាសូត ពីលើទៅក្នុងទឹក​
  • ទឹកហូរបាននាំកម្ទេចកំណ និងផូស្វរភាគច្រើនពីដីទៅក្នុងទឹក
  • ជាតិប្រៃនៃមហាសមុទ្របានពីសំណឹក និងការរលានៃអំបិលពីដី
  • ទឹកដីមាននាទីជាផ្នែកមួយនៃ វដ្តកាបូនរួមទាងហូរច្រោះសិលា និងដី។
១៨៨៥
ថ្ងៃពុធ ខែកញ្ញា ២២ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

វដ្តទឹក

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.