តើសមាជជាតិសម្រេចបានសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះ

៣៦៥
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែកញ្ញា ០៩ ២០២៣
សុវណ្ណនេត សូ

ចម្លើយ

avatar

Yura Vandy

  1. ស្វែងយល់ពីការលំបាក និងតម្រូវការរបស់រាស្រ្តដើម្បីដោះស្រាយ
  2. ដឹងពីអំពើពុករលួយ បក្សពួកនិយម តាមរយៈបណ្តឹងរបស់រាស្រ្ត
  3. ស្វែងយល់ពីមន្ត្រីចង់ក្បត់ ​និងមន្ត្រីស្មោះត្រង់ និងអប់រំកែលម្អ
  4. បើកវេទិកាតម្លាភាព អាចបើកចំហរបញ្ហារួចដើម្បីដោះស្រា​យទាំងអស់គ្នា
  5. អាចអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឲ្យឆាប់រីកចម្រើនព្រោះតំណាងរាស្រ្ត មន្រ្តី និងរាស្រ្តយល់ចិត្ត រួច​បង្កើតសាមគ្គីកសាងជាតិ ។

Reference: https://web.facebook.com/111177073936559/posts/214828270238105/

Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.