តើលោកឃីព្ល័របានរកឃើញអ្វីទាក់ទងនឹងគន្លងរបស់ភព?

ទាក់ទងនឹងគន្លងរបស់ភព​ លោកឃីព្ល័របានរកឃើញថា គន្លងនីមួយៗមានរបស់ភពមានរាងពងក្រពើ​ ឬអេលីប។

ថ្ងៃសុក្រ ខែកញ្ញា ១០ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

គន្លងរបស់ភព

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.