តើមានកម្លាំងអ្វីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពលំនឹងណេបុ៊យឡាមិនឲ្យធូលី និងឧស្ម័នប៉ះទង្គិចគ្នាឬហោះចេញ?

កម្លាំងដែលធ្វើឲ្យមាន តុល្យភាពលំនឹងណេបុ៊យឡាមិនឲ្យធូលី និងឧស្ម័នប៉ះទង្គិចគ្នានិង ឬហោះចេញដោយសារកម្លាំងទំនាញ និង សម្ពាធ។

៩៧
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែកញ្ញា ២០ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

កម្លាំង

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.